Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.icc-time.pl

§1 DEFINICJE

Wymienione w niniejszym Regulaminie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane zgodnie z poniższymi definicjami:

1. "Administrator" oznacza przedsiębiorców: ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, NIP 5882376080 , który jest właścicielem serwisu www.icc-time.pl.

2. "Serwis" oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.icc-time.pl za pośrednictwem którego prowadzi działania o charakterze informacyjnym, handlowym, usługowym lub reklamowym.

3. "Użytkownik" osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i funkcji Serwisu

4. „Organizator” osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako organizator Imprezy sportowej korzysta z zasobów i funkcji Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom udział w Imprezie sportowej.

5. „Impreza sportowa” oznacza wszelkie przedsięwzięcia sportowe, rekreacyjne oraz kulturalne co do których prowadzone są zapisy w ramach Serwisu.

6. "Konto" oznacza profil i dane Użytkownika lub Organizatora zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik lub Organizator może korzystać z określonych usług w Serwisie, w tym w szczególności dokonywać zapisów na poszczególne Imprezy sportowe, dodawać innych Użytkowników do kręgu znajomych w ramach Serwisu, wyszukiwać wyników z określonej Imprezy sportowej, w przypadku gdy Organizator zamieści je w Serwisie, przeglądać/zarządzać Imprezami sportowymi, na które dokonano zapisu oraz wyszukiwać preferencyjnych Imprez sportowych.

7. "Login" oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, będący indywidualnym identyfikatorem Użytkownika lub Organizatora, koniecznym do uzyskania dostępu do Konta i ustalanym samodzielnie przez Użytkownika lub Organizatora podczas rejestracji do Serwisu.

8. "Hasło" oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika lub Organizatora w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika lub Organizatora podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła.

9. "Informacja handlowa" oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

10. "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Serwisu.

11. "Usługi" oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności założenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika lub Organizatora.

12. „Opłata startowa” oznacza opłatę, którą Użytkownik uiszcza w celu uzyskania możliwości uczestnictwa w danej Imprezie sportowej, które takową opłatę przewidują.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, Organizatora lub Administratora związane z korzystaniem z Serwisu.

3. Akceptując Regulamin Użytkownik oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.

4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu.

5. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.

§3 UTWORZENIE KONTA

1. Użytkownik lub Organizator może utworzyć własne Konto dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie.

2. Podczas rejestracji Użytkownik oraz Organizator akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza, iż spełnia wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik oraz Organizator zobowiązany jest podać swój aktualny adres poczty elektronicznej. Administrator może uzależnić świadczenie niektórych Usług od podania przez Użytkownika lub Organizatora dodatkowych danych, w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz wieku.

3. Konto zostaje utworzone po potwierdzeniu rejestracji oraz po akceptacji zatwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej przez Użytkownika oraz Organizatora.

§4 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Administrator może uzależnić dostęp do wybranych Usług od utworzenia przez Użytkownika lub Organizatora Konta.

2. Serwis zapewnia Użytkownikowi oraz Organizatorowi możliwość odzyskania oraz zmiany Hasła. Użytkownik oraz Organizator ma obowiązek zachować Hasło w poufności i chronić je przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Użytkownik oraz Organizator powinien dokonać zmiany Hasła w każdym przypadku, gdy zachodzi obawa, że zostało ono ujawnione osobie nieupoważnionej.

3. Użytkownik oraz Organizator może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonywać zmian w celu zapewnienia ich aktualności.

4. Dostęp do Konta Użytkownika posiada Użytkownik oraz Administrator jako administrator danych osobowych oraz Organizator w zakresie potrzebnym do skutecznego zgłoszenia uczestnictwa Użytkownika w Imprezie sportowej.

5. Dostęp do Konta Organizatora posiada Organizator oraz Administrator jako administrator danych osobowych. 6. W ustawieniach Konta Użytkownik lub Organizator może udzielić zgody na przesyłanie mu Informacji handlowych (newsletter). Informacje handlowe przesyłane są Użytkownikom lub Organizatorom, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie Informacji handlowych (newsletter) pochodzących od Organizatora danej Imprezy sportowej, w której uczestniczył lub ma zamiar uczestniczyć, w zależności od treści regulaminu danego Organizatora.

§5 ZAPISY NA IMPREZY SPORTOWE, POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE OPŁATY STARTOWEJ ORAZ POZOSTAŁE KOSZTY

1. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie sportowej jest dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Serwisu oraz uiszczenie Opłaty startowej, jeżeli dana Impreza sportowa taką przewiduje.

2. W przypadku skonfigurowania własnego rachunku bankowego przez danego Organizatora – proces monitorowania wpływania Opłat startowych będzie nadzorowany przez Organizatora.

3. Organizator ma również możliwość skorzystania w ramach Serwisu z płatności online u wybranego przez Organizatora operatora takich płatności.

4. Opłaty pochodzące z przelewów online za pośrednictwem www.payu.pl, nadzorowanych przez Administratora wysyłane są na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora. Czas realizacji przelewu wynosi 3 dni robocze. Przelew wykonywany jest bezpłatnie w maksymalnie 3 transzach. Każda dodatkowa transza wynosi 5,00 zł brutto. Należne kwoty są pomniejszone o należną Administratorowi prowizję. Na koniec każdego miesiąca dany organizator otrzyma Fakturę VAT za usługi płatności (prowizje).

5. Uiszczenie Opłaty startowej dokonywane za pośrednictwem serwisu internetowego www.payu.pl, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione przy użyciu nieprawdziwych danych lub zostało dokonane z naruszeniem innych postanowień Regulaminu.

7. Podjęcie działań, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 5 powinno być poprzedzone zapoznaniem się oraz akceptacją przez Użytkownika regulaminu danej Imprezy sportowej.

8. Organizator oświadcza, iż regulamin organizowanej przez niego Imprezy sportowej nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest zgodny w przepisami obowiązującego prawa.

§6 REKLAMACJE

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.

2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: biuro@icc-time.pl l lub telefonicznie pod nr: +48 606 246 263.

3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: Login, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres wskazany w ustawieniach Konta.

 5. Ewentualne zwroty Opłaty startowej za uczestnictwo w Imprezie sportowej leżą po stronie Organizatora, zgodnie z regulaminem danej Imprezy sportowej.

§7 ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.

2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym uzyskanie dostępu do Kont innych użytkowników.

5. Administrator nie odpowiada za treść regulaminów Imprez sportowych Organizatora.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników oraz Organizatorów o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy oraz Organizatorzy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony w Koncie informacji zawierającej nową treść Regulaminu.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.

3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

5. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności, na żądanie Użytkownika lub Organizatora w każdym czasie; lub z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

6. W razie rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika lub Organizatora zostaje zablokowane, a jego Login i Hasło unieważnione, co uniemożliwia mu zalogowanie się do Serwisu.

7. Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora jest integralną częścią Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1.Polityka Prywatności, będąca integralną częścią Regulaminu określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Organizatorów, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies.

1.2. Administratorem danych osobowych jest ICC BARTOSZ GURZĘDA, NIP 5882376080, z siedzibą w Redzie 84-240 przy ul. Olchowej 59

1.3.Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim zostały one udostępnione przez Użytkowników lub Organizatorów, których dotyczą, wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

· stworzenia płaszczyzny do wymiany informacji o danych Imprezach sportowych;

· tworzenie zapisów na Imprezy sportowe;

·zebranie i przedstawienie statystyk związanych z zapisami na Imprezy sportowe;

· zebranie danych Użytkowników biorących udział w Imprezach sportowych do celów kontaktowych przy danej Imprezie sportowej oraz do informowania o kolejnych Imprezach sportowych danego Organizatora;

· dokonywania sprzedaży produktów udostępnionych w Serwisie;

· świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie Usług; · realizacji zapisów na Imprezy sportowe;

· obsługi reklamacji;

· umożliwienia Użytkownikom lub Organizatorom, których dane dotyczą dostępu do informacji udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

· profilowania danych;

1.4.Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.5.Administrator nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem Organizatora danej Imprezy sportowej, w zakresie zapewnienia skutecznego udziału Użytkownika w danej Imprezie sportowej. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.6.Administrator nie przekazuje otrzymanych od Organizatora danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. Ponadto, Organizator może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.7.Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika oraz Organizatora jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do Usług.

1.8. Niezależnie od danych osobowych Administrator gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników oraz Organizatorów, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

1.9. Oprogramowanie służące do przeglądania Serwisu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Organizatora. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika lub Organizatora w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika lub Organizatora i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu zapewnienia Użytkownikom i Organizatorom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Serwisu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy i Organizatorzy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

1.10. Użytkownik oraz Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika lub Organizatora dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z Serwisu może być mniej wygodne dla Użytkownika lub Organizatora. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik lub Organizator.

1.11. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Organizatora, a tym samym, że Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Organizatora i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub Organizatora, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

1.12. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.

1.13. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik i Organizator po zakończonej sesji wylogował się ze strony internetowej Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

1.14. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Administrator poinformuje Użytkowników oraz Organizatorów o zmianach Polityki Prywatności poprzez podanie wiadomości o zmianie Polityki Prywatności na stronie głównej Serwisu na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy oraz Organizatorzy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony w Koncie informacji zawierającej nową treść Polityki Prywatności.

ICC- TIME