1. etap III Zimowe Grand Prix Redy

Zimowe Grand Prix Redy to już kultowa impreza sportowa, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy.

W tym roku mamy przyjemność współorganizować to wydarzenie wraz z Mosir Reda

Postaramy się, aby trasy i przebieg imprez były jeszcze ciekawsze niż w poprzednich latach.

1 etap- 21.10
2 etap- 18.11
3 etap- 22.12

Pakiet startowy: 30zł
Limit uczestników: 300

Podczas zawodów przeprowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu! 
Suma wyników z trzech etapów zadecyduje, kto zostanie zwycięzcą w poszczególnych kategoriach wiekowych!

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Sylwester Damps 1
2 Wiktor Gajdus 2
3 Joanna Zasada 3
4 Mateusz Raszewski 4
5 Paulina Mucha 5
6 Anna Żabiełowicz 6
7 Marcin Kutzmer 7
8 Asia Szymerowska 8
9 Dawid Ostojski 9
10 Aleksandra Rzezak 10
11 admin admin 11
12 admin admin 12
13 Monika Nowak 13
14 Szczepan Suchoparski 14
15 Monika Drabik 15
16 Marcin Kołodziejski 16
17 Anna Bemowska 17
18 Anna Palka 18
19 Katarzyna Bladowska 19
20 Beata Boza 20
21 Karolina Stosik 21
22 Edyta Izydorczyk 22
23 Filip Majewski 23
24 Filip Majewski 24
25 Krzysztof Czerski 25
26 Magda Dopka 26
27 Krzysztof Lunk 27
28 Jarosław Jaffke 28
29 Marzena Hincka 29
30 Michał Morgiel 30

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

III ZIMOWE GRAND PRIX REDY

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda, MOSIR Reda

Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,

Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911 /MOSIR Reda/

 

III Terminy i miejsca biegów

 

· I Bieg Zimowe GPX Redy – 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. Jara – trasa leśna "Trójmiejski Park Krajobrazowy"   zał. 1                                                                           

· II Bieg Zimowe GPX Redy – 18.11.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca – trasa leśna "Las Puszczy Darżlubskiej"   zał. 2                                                                      

 · III Bieg Zimowe GPX Redy "Bieg Nocny" – 21.12.2018 r. (niedziela) godz. 19.00  Start Biegu: Reda. Ul. Rekowska 36 (szkola SP 5 Reda) – trasa leśna zał. 3                                                                                                                                                                                                                   

· Biuro zawodów:

W miejscu Startu danego biegu.

 

IV Trasy biegów

 I Bieg Zimowe GPX Redy – 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12.00

1.Trasa biegu będzie prowadzić:

- drogą gminną  ul. Jara w Redzie  /0,3 km/ na odcinku ,  skrzyżowanie ulic Jara oraz Gniewowska do granicy z lasem

- szlakiem leśnym w lesie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego /4,7km/

2. Dystans biegu to 5000m                                                                                                                   

3. Podłoże – asfalt, drogi leśne, gruntowe                                                                                           

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej 5km.                                                                                         

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.                                                                                    

6.  Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                    

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                

8. Trasa będzie oznaczona co 1 km                                                                                                     

9. Biuro zawodów w miejscu Startu Reda ul. Jara.                                                                                         

10. Limit uczestników biegu 300os.

 

V Klasyfikacja

· Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - III.

· Kategorie:

-  Mężczyźni do 29 lat

-  Kobiety do 29 lat

-  Mężczyźni 30  - 39 lat

-  Kobiety 30 - 39 lat

-  Mężczyźni 40  - 49 lat

-  Kobiety 40 - 49 lat

-  Mężczyźni 50 lat i więcej

-  Kobiety 50 lat i więcej

· Ranking dla najlepszej drużyny.

 

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym biegu  Zimowego GPX Redy organizator zapewnia pamiątkowy medal.

Organizator nie zapewnia po poszczególnych biegach cylku żadnych nagród dodatkowych. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Grand Prix Redy. Po ostatnim biegu zawodnicy sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w kategorii OPEN, kategoriach wiekowych oraz kategori najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu

na stronie www.icc-time.pl oraz w dniu zawodów w Biurze zawodów (30 pakietów).

 

OPŁATA STARTOWA:

·         90 zł – 3 etapy + pamiątkowa koszulka

·         30 zł – pojedynczy etap podczas rejestracji elektronicznej

·         40 zł – pojedynczy etap w dniu zawodów

 

IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                 · zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

 · każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      · pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                         14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME