2. Etap III Zimowe Grand Prix Redy

Zimowe Grand Prix Redy to już kultowa impreza sportowa, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy.

W tym roku mamy przyjemność współorganizować to wydarzenie wraz z Mosir Reda

Postaramy się, aby trasy i przebieg imprez były jeszcze ciekawsze niż w poprzednich latach.

1 etap- 21.10
2 etap- 18.11
3 etap- 22.12

Pakiet startowy: 30zł
Limit uczestników: 300

Podczas zawodów przeprowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu! 
Suma wyników z trzech etapów zadecyduje, kto zostanie zwycięzcą w poszczególnych kategoriach wiekowych!

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Monika Nowak
2 Adam Szymański
3 Łukasz Gliszczyński
4 Joanna Zasada 1
5 Karolina Skurtys 2
6 Marcin Kutzmer 3
7 Mateusz Chełmiński 4
8 Dawid Ostojski 5
9 Anna Żabiełowicz 6
10 Karolina Stosik 7
11 Paulina Mucha 8
12 Monika Drabik 9
13 Marcin Kołodziejski 10
14 Marzena Hincka 11
15 Karina Weiland 12
16 Beata Boza 13
17 Krzysztof Czerski 14
18 Piotr Bachar 15
19 Angelika Lebiedzińska 16
20 Szczepan Suchoparski 17
21 Bogumił Kreft 18
22 Aleksandra Rzezak 20
23 Asia Szymerowska 21
24 Małgorzata Muszyńska 22
25 Magda Idzik 23
26 Dawid Stankiewicz 24
27 Adriana Baranowska 25
28 Wiktor Gajdus 26
29 Jacek Zinkel 27
30 Karolina Krause 28
31 Mateusz Raszewski 29
32 karol Jakubczak 30
33 Tomasz Bigott 31
34 Marek Littwin 32
35 Mirosław Renachowski 33
36 Damian Bładyko 34
37 Michał Kwiatkowski 35

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

III ZIMOWE GRAND PRIX REDY

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda, MOSIR Reda

Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,

Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911 /MOSIR Reda/

 

III Terminy i miejsca biegów

 

· I Bieg Zimowe GPX Redy – 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. Jara – trasa leśna "Trójmiejski Park Krajobrazowy"   zał. 1                                                                           

· II Bieg Zimowe GPX Redy – 18.11.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca – trasa leśna "Las Puszczy Darżlubskiej"   zał. 2                                                                      

 · III Bieg Zimowe GPX Redy "Bieg Nocny" – 21.12.2018 r. (niedziela) godz. 19.00  Start Biegu: Reda. Ul. Rekowska 36 (szkola SP 5 Reda) – trasa leśna zał. 3                                                                                                                                                                                                                   

· Biuro zawodów:

W miejscu Startu danego biegu.


IV Trasa biegu

1.Trasa biegu będzie prowadzić:

- szlakiem leśnym w lesie Puszczy Darżlubskiej /5,0km/

2. Dystans biegu to 5000m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej 5km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                

8. Trasa będzie oznaczona co 1 km                                                                                                       

9. Biuro zawodów w miejscu Startu  Reda ul. M.Karłowicza przed wjazdem do lasu.                                      

10. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

· Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - III.

· Kategorie:

-  Mężczyźni do 29 lat

-  Kobiety do 29 lat

-  Mężczyźni 30  - 39 lat

-  Kobiety 30 - 39 lat

-  Mężczyźni 40  - 49 lat

-  Kobiety 40 - 49 lat

-  Mężczyźni 50 lat i więcej

-  Kobiety 50 lat i więcej

· Ranking dla najlepszej drużyny.

 

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym biegu  Zimowego GPX Redy organizator zapewnia pamiątkowy medal.

Organizator nie zapewnia po poszczególnych biegach cylku żadnych nagród dodatkowych. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Grand Prix Redy. Po ostatnim biegu zawodnicy sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w kategorii OPEN, kategoriach wiekowych oraz kategori najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu

na stronie www.icc-time.pl oraz w dniu zawodów w Biurze zawodów (30 pakietów).

 

OPŁATA STARTOWA:

·         90 zł – 3 etapy + pamiątkowa koszulka

·         30 zł – pojedynczy etap podczas rejestracji elektronicznej

·         40 zł – pojedynczy etap w dniu zawodów

 

IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                 · zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

 · każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      · pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                         14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME