20.00-21.00 | MANHATTAN RUN- Pomorze Biega i Pomaga

GCH Manhattan już po raz drugi zaprasza na zawody biegowe!
2 edycja, 2 kilometry, 2 pętle oraz....kilkanaście PIĘTER do pokonania!!!
Opłata wpisowa wynosi 20 zł i całość zasili konto charytatywnej akcji Pomorze Biega i Pomaga
Gwarantujemy nie tylko świetną zabawę, ale również wspaniałe nagrody, a Panom udowodnimy, że całkiem szybko można "obskoczyć" centrum handlowe ;) 

Nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej - II kategorie kobiet i mężczyzn:
1 - miejsce - 500 zł
2 - miejsce - 300 zł
3 - miejsce - 200 zł

➡ fale startowe po 15 osób co 10 minut
➡ pakiet startowy 
➡ pamiątkowy medal
➡ wyjątkowe nagrody dla najlepszych 
➡ liczne atrakcje towarzyszące przez cały czas trwania imprezy
➡ elektroniczny pomiar czasu
➡ dostępny depozyt

Limit miejsc ograniczony: 
- Bieg Najmłodszych do 8 lat (godzina 16.00) - 50 miejsc
- Bieg Dzieci od 8 do 15 lat (godzina 16.30) - 50 miejsc
- Bieg Główny od 16 lat (od godziny 19.00) - 450 miejsc

Dodatkowe atrakcje: Mini koncert Ani Szatybełko od 17.30 do 18.00 

Organizator: GCH Manhattan
Współorganizatorzy: Radio Gdansk oraz Black Management Witek Czarnowski


Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Szymon Komorowski
2 Marcin Małas
3 Łukasz Jaśkiewicz
4 Kinga Sarnowska-Gracz
5 Richermoz Nathan
6 Aleksandra Jereczek
7 Adam Pusio 1
8 Aleksandra Chojnacka-Stankiewicz 2
9 Kamil Ramczyk 3
10 Hanna Gątarska 5
11 Bartosz Stawski 5
12 Aleksander Niemiałkowski 6
13 Patrycja Dembska 7
14 Gracjan Żyliński 8
15 Katarzyna Mikołajczyk 9
16 Małgorzata Kozera 10
17 Kinga Szumielewicz 11
18 Ola Dębczak 12
19 Cezary Hildebrandt 13
20 Marcin Wasilewski 14
21 Konstanty Król 15
22 Beata Boza 16
23 Anna Czerwińska 17
24 Paulina Czyż 18
25 Ewelina Wiśniewska 19
26 Kasia Hoppe 20
27 Monika Reszczyńska 21
28 Paweł Jaszczerski 22
29 Grażyna Jaszczerska 23
30 Bartosz Matulewicz 24
31 Aleksandra Lewandowska 25
32 Maciej Mądry 26
33 Marcin Milewski 27
34 Jakub Maciesza 28
35 anna hruszka 29
36 Magdalena Knut 30
37 Jarosław Kotrych 31
38 Daria Borkowska 32
39 Marek Bogalecki 33
40 Iwona Kitowska 34
41 Marek Grochowski 35
42 Paweł Nicewicz 36
43 Oskar Klein 37
44 Kacper Bobiński 38
45 Lidia Mamet 39
46 Kornelia Mamet 40
47 Mirosław Woźniak 41
48 Anna Piesik 42
49 Dorota Kelsz - Karlińska 43
50 Jakub Knapik 44
51 Artur Stefański 45
52 MACIEJ WRZASZCZ 46
53 Anna Kowalska 47
54 Katarzyna Butowska 48
55 Jakub Benka 49
56 admin admin 50
57 Anna Słupska 51
58 admin admin 52
59 admin admin 53
60 admin admin 54
61 admin admin 55
62 Maciej Bendik 56
63 marek jankowski 57
64 Michał Woźniak 58
65 Tomasz Bagrowski 59
66 Krzysztof Stępniak 60

Galeria

Regulamin

REGULAMIN

OrganizatorzyGCH Manhattan / Radio Gdańsk / Black Management Witold Czarnowski

 

I. CEL

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku, zdrowego trybu życia.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin biegu: 17 listopada 2018 r. (sobota) od godz. 19.00

Lokalizacja: Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan (al. Grunwaldzka 82)

Dystans: ok. 2km

Limit czasu: 30 min.

2. Trasa będzie oznaczona strzałkami, tablicami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. Punkt medyczny znajdować się będzie w strefie startu i mety biegu. Podczas biegu, pierwszej pomocy udzielać będą ratownicy.

 

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 17.11.2018r. 15 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów 17 listopada w godzinach 14:00 oraz 16 listopada 2018 w godzinach od 16:00 do  20:00.  Biuro Organizacyjne zostanie wskazane przez organizatora.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisanie przez uczestnika do oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu własnoręcznie podpisanego.

3. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

4. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, ale wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

7. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.

8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

10. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GCH Manhattan.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Termin zgłoszenia do biegu on-line mija 10.11.2018r. O godz. 23:59, chyba, że limit zawodników zostanie osiągnięty szybciej. Przez zgłoszenie do biegu określa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dokonanie wpłaty poprzez system Dotpay.

2. Zawodnicy, którzy dokonują rejestracji elektronicznej dokonują wpłaty na rzecz organizatora Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A. (ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk) w wysokości - 20 zł na cel charytatywny „Pomorze biega i pomaga”. Cała kwota jest przeznaczona na cel charytatywny.

3. Opłata raz uiszczona przez zawodnika nie podlega zwrotowi.

4. Wydawanie numerów startowych oraz innych materiałów odbywać się będzie w oznaczonym punkcie Biura

Organizacyjnego w dniu 16.11.2018 r. Od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz 17.11.2018 od godz. 14:00 do 22:00.

5. Rejestracja na miejscu będzie możliwa tylko wtedy, gdy 10.11.2018 roku nie zapełnią się listy startowe. Opłata na miejscu będzie zwiększona do 25 zł.

6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- numer startowy z chipem

- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem)

- upominki i gadżety od partnerów organizatora.

7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

V. ZASADY

1. Zawodnicy startują w falach po 15 osób co 10 min od godz. 19:00.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest wystartować w fali startowej do której się zapisał.

3. Zawodnikom będzie mierzony czas brutto.

4. Trasa biegu zostanie poprowadzona alejkami i klatkami schodowymi Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan i oznaczona za pomocą strzałek i tabliczek wskazujących kierunek biegu.

5. Zabrania się opuszczania wyznaczonej trasy.

 

VI. NAGRODY

1. Za zajęcie I - III miejsca w klasyfikacji generalnej open kobiet i mężczyzn - upominki i nagrody.

2. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w kat. Kobiet i mężczyzn jest nagroda pieniężna

1 - miejsce - 500 zł
2 - miejsce - 300 zł
3 - miejsce - 200 zł

Podatek opłaca organizator

a) Nagroda przekazana będzie Laureatom w dniu 18.11.2018 w siedzibie Radia Gdańsk między godziną 18:00, a 20:00.

W celu odebrania nagrody Laureat będzie musiał przekazać dane osobowe:

imię, nazwisko, miejsca zamieszkania: miasto/miejscowość, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, numer telefonu oraz przedstawić aktualny dokument tożsamości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by otrzymać nagrodę.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych osobowych i kontaktowych, bądź zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany pisemnie lub drogą e-mailową pod adresem czarnowski.witold@gmail.com

3. Nagrody należy odebrać osobiście. Nie będą wysyłane po ceremonii dekoracji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.

2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w

stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

5. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywany przez sędziów na podstawie pomiaru

elektronicznego. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy wraz z agrafkami do przypięcia.

6. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).

7. Komunikat końcowy oraz wyniki opublikowany zostanie na stronach internetowych.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

9. Zakończenie imprezy nastąpi 30 min po starcie ostatnie fali startowej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

12. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Dyrektor GCH Manhattan.

13. Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest

poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

14. W dniu biegu będzie dostępny depozyt.

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.

 

Kontakt:

Witold Czarnowski

czarnowski.witold@gmail.com

781 067 171

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME