3. Etap III Zimowe Grand Prix Redy

3 etap Zimowego Grand Prix Redy, czyli ostatnie 5km do klasyfikacji generalnej zawodów.

Zimowe Grand Prix Redy to już kultowa impreza sportowa, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy.

W tym roku mamy przyjemność współorganizować to wydarzenie wraz z Mosir Reda! 

1 etap- 21.10
2 etap- 18.11
3 etap- 22.12

9.00-10.30 biuro zawodów
11.00 start finałowego etapu
12:30 gala zakończenia 
Czas oczekiwania na ceremonię wręczenia pucharów i nagród dla najlepszych zajmie świąteczny poczęstunek i losowanie nagród

Pakiet startowy: 30zł
Limit uczestników: 200

Podczas zawodów przeprowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu! 
Suma wyników z trzech etapów zadecyduje, kto zostanie zwycięzcą w poszczególnych kategoriach wiekowych!

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Łukasz Konarski 2
2 Marcin Pellowski 3
3 Marcin Pellowski 4
4 Wiktor Gajdus 5
5 Mikołaj Kołakowski 7
6 Anna Żabiełowicz 8
7 Marcin Grochowski 9
8 Robert Pilecki 10
9 Agnieszka Kęsicka 11
10 Marek Szopa 13
11 Małgorzata Szopa 14
12 Piotr Kempczyński 15
13 Marcin Szczególski 16
14 Paweł Szadura 17
15 Małgorzata Muszyńska 19
16 Marek Littwin 20
17 Piotr Kazubski 22
18 karol Jakubczak 23
19 Daniel Wieczerzak 24
20 Piotr Cieszyński 25
21 Agnieszka Rembacz 26
22 Karolina Skurtys 27
23 Marcin Piotrzkowski 28
24 Bogumił Kreft 29
25 Arkadiusz Wiśniewski 30
26 Sławomir Bałdyga 31
27 Natalia Hinc-Zardecka 32
28 Paulina Mucha 33
29 wojciech Jakubina 34
30 Basia Dylak 35
31 Mateusz Raszewski 36
32 Sławomir PIETRZYCKI 37
33 Angelika Lebiedzińska 39
34 Sławomir Czaplicki 40
35 Arkadiusz Okrój 41
36 Dorota Doering 42
37 Adam Płocki 44
38 Marcin Kołodziejski 46
39 MARTA KREFT 47
40 Mirosław Renachowski 48
41 Dawid Ostojski 49
42 Magdalena Roraf 50
43 Pawel Trocki 51
44 Mirek Halmann 52
45 Marzena Hincka 53
46 Marcin Voss 53
47 Szczepan Suchoparski 54
48 Beata Boza 54
49 Piotr Stobiński 55
50 Krzysztof Czerski 55
51 Weronika Kańtoch 55
52 Maciej Werra 56
53 Micha Szweda 56
54 Maciej Werra 57
55 Igor Pecz 58
56 Martyna Kreft 59
57 Artur Kreft 60
58 Dawid Kreft 62
59 Laura Fajtek 63
60 Sebastian Fajtek 64
61 Bożena Macijewska 65
62 Łukasz Dawidowski 66
63 Sylwester Kreft 67
64 Marek Roraf 68
65 Ronald Rogoziński 69
66 Jasiu Rosenkranz 70
67 Mateusz Rosenkranz 71
68 Dominika Kreft 72
69 Jarosław Jaffke 73
70 Jacek Hincka 74
71 Mateusz Siwiela 75
72 Michał Grzenkowicz 76
73 Przemysław Smeja 77
74 Leszek Mroziński 78
75 Dawid Stankiewicz 80
76 Maciej Dobrzyński 81
77 Paweł Hochschulz 82
78 Robert Kreft 83
79 Jacek Zinkel 84

Regulamin

III ZIMOWE GRAND PRIX REDY

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda, MOSIR Reda

Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,

Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911 /MOSIR Reda/

 

III Terminy i miejsca biegów

 

· I Bieg Zimowe GPX Redy – 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. Jara – trasa leśna "Trójmiejski Park Krajobrazowy"   zał. 1                                                                           

· II Bieg Zimowe GPX Redy – 18.11.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca – trasa leśna "Las Puszczy Darżlubskiej"   zał. 2                                                                      

 · III Bieg Zimowe GPX Redy "Bieg Nocny" – 22.12.2018 r. (sobota) godz. 11.00  Start Biegu: Reda. Ul. Rekowska 36 (szkola SP 5 Reda) – trasa leśna zał. 3                                                                                                                                                                                                                   

· Biuro zawodów:

W miejscu Startu danego biegu.


IV Trasa biegu

1.Trasa biegu będzie prowadzić:

- szlakiem leśnym w lesie Puszczy Darżlubskiej /5,0km/

2. Dystans biegu to 5000m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej 5km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                

8. Trasa będzie oznaczona co 1 km                                                                                                       

9. Biuro zawodów w miejscu Startu  przy SP5 Reda.                                     

10. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

· Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - III.

· Kategorie:

-  Mężczyźni do 29 lat

-  Kobiety do 29 lat

-  Mężczyźni 30  - 39 lat

-  Kobiety 30 - 39 lat

-  Mężczyźni 40  - 49 lat

-  Kobiety 40 - 49 lat

-  Mężczyźni 50 lat i więcej

-  Kobiety 50 lat i więcej

· Ranking dla najlepszej drużyny.

 

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym biegu  Zimowego GPX Redy organizator zapewnia pamiątkowy medal.

Organizator nie zapewnia po poszczególnych biegach cylku żadnych nagród dodatkowych. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Grand Prix Redy. Po ostatnim biegu zawodnicy sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w kategorii OPEN, kategoriach wiekowych oraz kategorii najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu

na stronie www.icc-time.pl oraz w dniu zawodów w Biurze zawodów (30 pakietów).

 

OPŁATA STARTOWA:

·         90 zł – 3 etapy + pamiątkowa koszulka

·         30 zł – pojedynczy etap podczas rejestracji elektronicznej

·         40 zł – pojedynczy etap w dniu zawodów

 

IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                 · zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

 · każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      · pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                         14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME