3. Etap III Zimowe Grand Prix Redy

3 etap Zimowego Grand Prix Redy, czyli ostatnie 5km do klasyfikacji generalnej zawodów.

Zimowe Grand Prix Redy to już kultowa impreza sportowa, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy.

W tym roku mamy przyjemność współorganizować to wydarzenie wraz z Mosir Reda! 

1 etap- 21.10
2 etap- 18.11
3 etap- 22.12

9.00-10.30 biuro zawodów
11.00 start finałowego etapu
12:30 gala zakończenia 
Czas oczekiwania na ceremonię wręczenia pucharów i nagród dla najlepszych zajmie świąteczny poczęstunek i losowanie nagród

Pakiet startowy: 30zł
Limit uczestników: 200

Podczas zawodów przeprowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu! 
Suma wyników z trzech etapów zadecyduje, kto zostanie zwycięzcą w poszczególnych kategoriach wiekowych!

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Robert Daduń
2 Marzena Hincka
3 Jarosław Jaffke
4 Krzysztof Klebba 1
5 Łukasz Konarski 2
6 Marcin Pellowski 3
7 Marcin Pellowski 4
8 Wiktor Gajdus 5
9 Mikołaj Kołakowski 7
10 Anna Żabiełowicz 8
11 Marcin Grochowski 9
12 Robert Pilecki 10
13 Agnieszka Kęsicka 11
14 Marek Szopa 13
15 Małgorzata Szopa 14
16 Piotr Kempczyński 15
17 Marcin Szczególski 16
18 Paweł Szadura 17
19 Małgorzata Muszyńska 19
20 Marek Littwin 20
21 Piotr Kazubski 22
22 karol Jakubczak 23
23 Daniel Wieczerzak 24
24 Piotr Cieszyński 25
25 Agnieszka Rembacz 26
26 Karolina Skurtys 27
27 Marcin Piotrzkowski 28
28 Bogumił Kreft 29
29 Arkadiusz Wiśniewski 30
30 Sławomir Bałdyga 31
31 Natalia Hinc-Zardecka 32
32 Paulina Mucha 33
33 wojciech Jakubina 34
34 Basia Dylak 35
35 Mateusz Raszewski 36
36 Sławomir PIETRZYCKI 37
37 Asia Szymerowska 38
38 Angelika Lebiedzińska 39
39 Sławomir Czaplicki 40
40 Arkadiusz Okrój 41
41 Dorota Doering 42
42 Marek Czapliński 43
43 Adam Płocki 44
44 Marcin Kołodziejski 46
45 MARTA KREFT 47
46 Mirosław Renachowski 48
47 Dawid Ostojski 49
48 Magdalena Roraf 50
49 Pawel Trocki 51
50 Mirek Halmann 52
51 Marzena Hincka 53
52 Marcin Voss 53
53 Szczepan Suchoparski 54
54 Beata Boza 54
55 Piotr Stobiński 55
56 Krzysztof Czerski 55

Galeria

Regulamin

III ZIMOWE GRAND PRIX REDY

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda, MOSIR Reda

Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,

Zbigniew Elwart, tel. 662 089 911 /MOSIR Reda/

 

III Terminy i miejsca biegów

 

· I Bieg Zimowe GPX Redy – 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. Jara – trasa leśna "Trójmiejski Park Krajobrazowy"   zał. 1                                                                           

· II Bieg Zimowe GPX Redy – 18.11.2018 r. (niedziela) godz. 12.00 Start Biegu: Reda. Ul. 12 Marca – trasa leśna "Las Puszczy Darżlubskiej"   zał. 2                                                                      

 · III Bieg Zimowe GPX Redy "Bieg Nocny" – 22.12.2018 r. (sobota) godz. 11.00  Start Biegu: Reda. Ul. Rekowska 36 (szkola SP 5 Reda) – trasa leśna zał. 3                                                                                                                                                                                                                   

· Biuro zawodów:

W miejscu Startu danego biegu.


IV Trasa biegu

1.Trasa biegu będzie prowadzić:

- szlakiem leśnym w lesie Puszczy Darżlubskiej /5,0km/

2. Dystans biegu to 5000m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej 5km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1h.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                

8. Trasa będzie oznaczona co 1 km                                                                                                       

9. Biuro zawodów w miejscu Startu  przy SP5 Reda.                                     

10. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

· Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - III.

· Kategorie:

-  Mężczyźni do 29 lat

-  Kobiety do 29 lat

-  Mężczyźni 30  - 39 lat

-  Kobiety 30 - 39 lat

-  Mężczyźni 40  - 49 lat

-  Kobiety 40 - 49 lat

-  Mężczyźni 50 lat i więcej

-  Kobiety 50 lat i więcej

· Ranking dla najlepszej drużyny.

 

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

 

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym biegu  Zimowego GPX Redy organizator zapewnia pamiątkowy medal.

Organizator nie zapewnia po poszczególnych biegach cylku żadnych nagród dodatkowych. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna Grand Prix Redy. Po ostatnim biegu zawodnicy sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w kategorii OPEN, kategoriach wiekowych oraz kategorii najlepsza drużyna otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu

na stronie www.icc-time.pl oraz w dniu zawodów w Biurze zawodów (30 pakietów).

 

OPŁATA STARTOWA:

·         90 zł – 3 etapy + pamiątkowa koszulka

·         30 zł – pojedynczy etap podczas rejestracji elektronicznej

·         40 zł – pojedynczy etap w dniu zawodów

 

IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                 · zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

 · każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      · pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

X Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                         14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME