AMATORSKIE MISTRZOSTWA KASZUB | Bieg na 5000m 8.06.2019 (sobota)

Serdecznie zapraszamy na I Amatorskie Mistrzostwa Kaszub w Redzie! Rywalizacja trwać będzie 3 dni na certyfikowanym stadionie lekkoatletycznym. Jest to idealna okazja na sprawdzenie swoich umiejętności w idealnych do biegania warunkach!

Dystanse: 3000 m, 5000 m, 10000 m
Kategorie: do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50+, OPEN
Rywalizacja będzie się odbywała w grupach 17. osobowych (3000 m/5000 m) oraz 27. osobowych (10000 m)
Biegacze podzieleni będą na grupy według czasów podanych przy zapisywaniu się! Prosimy o wpisywanie swoich życiówek w UWAGACH DO ORGANIZATORA. Osoby, które nie podadzą swoich czasów zostaną automatycznie dodane do grup z najsłabszymi wynikami! Godziny startów podamy 5.06.2019 na Fanpage oraz każdy otrzyma e-mail z godziną startu.
Pakiety:

- pojedyncze etap- 25 zł (do 30.04)/ 30 zł (do 4.06)/ 35 zł w dniu biegu


Start rywalizacji:

sobota- od 10.00 (5000 m)

Limity czasowe na daną grupę zostaną podane po analizie umiejętności zawodników
Towarzyszące Biegi Malucha odbędą się w niedzielę (9.06) od godz. 8.30
Zapisy: 27.03.2019 , godz. 12.00

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Marcin Ruta 1
2 Jolanta Szymańska 2
3 Grzegorz Kepka 3
4 Renata Jarczewska 4

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

 

AMATORSKIE MISTRZOSTWA KASZUB

 

I Cel

Promocja Miasta Reda

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

II Organizatorzy

MOSIR REDA, ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda

ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda,

Partnerzy biegu: Runeda, Team Kreft, Kaszubskie Dziki, UKS 1 Reda

 

III Termin i miejsca biegu

Miejsce:  Stadion Lekkoatletyczny w Redzie przy ul. Łąkowej 59

7.06.2019 piątek- od 16.00 (3000 m),

8.06.2019 sobota- od 10.00 (5000 m),

9.06.2019 niedziela- od 10.00 (10000 m)

Biuro zawodów: sala kulturowo-widowiskowa MOSiR Reda

 

IV Warunki ogólne

1. Dystanse biegu to 3000 m, 5000 m, 10000 m na certyfikowanym stadionie lekkoatletycznym.

2. Rywalizacja będzie się odbywała w grupach 17. osobowych (3000 m/5000 m) oraz 27. osobowych (10000 m)

3. Limit czasu na pokonanie dystansu zostanie dostosowany do umiejętności zawodników (zgłoszenie czasów w formularzu). Osoby, które nie podadzą swoich czasów zostaną automatycznie dodane do grup z najsłabszymi wynikami

4. Godziny startów podane zostaną 5.06.2019 na stronie organizatora www.mosir.reda.pl, Fanpage oraz każdy uczestnik otrzyma e-mail z godziną startu

5. Biuro zawodów: sala kulturowo-widowiskowa MOSiR Reda

6. Limit uczestników biegu: 250os. (3000 m), 250os. (5000 m), 250os. (10000 m)

7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

8. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.

 

V Klasyfikacja

1. Generalna z trzech biegów o Tytuł Najlepszego Biegacza Kaszub oraz Najlepszej Biegaczki Kaszub na podstawie przyznanych punktów po każdym etapie rywalizacji. Zasady przyznawania punktów zostanie ogłoszona do dnia 15.04.2019.

2. Klasyfikacja generalna w kategoriach damskich i męskich w grupach: OPEN, do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50+

3. Po każdym etapie pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną osoby, które zajęły miejsce na podium w wyżej wymienionych kategoriach.

 

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po każdym etapie organizator zapewnia pamiątkowy medal. Sklasyfikowani na miejscach ( I – III) w wyżej wymienionych klasyfikacjach otrzymają pamiątkowe puchary. Nagrody rzeczowe przewidziane zostały dla zwycięzców kategorii OPEN w klasyfikacjach generalnej oraz po każdym etapie.

 

VII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 4 czerwca 2019 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA:

1. 3 biegi- 60 zł (do 30.04)/ 75 zł (do 4.06)/ 90 zł w dniu biegu

2. 3 biegi + koszulka techniczna- 85 zł (do 30.04)/ 100 zł (do 4.06)/ 115 zł w dniu bieg

3. Pojedyncze biegi - 25 zł (do 30.04)/ 30 zł (do 4.06)/ 35 zł w dniu zawodów.

 Zapisy w dniu biegu odbywać się będą tylko w przypadku, gdy nie zostaną wyprzedane w sprzedaży internetowej.

 

VIII Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.

2. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

3. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

5. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

IX Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

15. Zawody odbędą się przy zgłoszeniu min. 20 osób na danych dystansie

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME