Bieg Tropem Wilczym | 3.03.2019 Reda

W dniu 3 marca 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Icc-Time przy współpracy z Urzędem Miasta Reda, zaprasza na lokalną edycję imprezy, która po raz kolejny odbędzie się w Redzie. 

Przygotowana została trasa na dystansie 1963 metrów, będących symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych.

Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Martyna Ficht
2 Arkadiusz Wiśniewski
3 Iwona Kreft
4 Joanna Kohnke
5 Sylwia Mardzińska
6 Joanna Mampe
7 Michał Majkowski
8 anna kandzora
9 Weronika Kandzora
10 Andrzej Konkel
11 Magdalena Roraf
12 Alicja Lubowiecka
13 Jarosław Jaffke
14 Daniel Wieczerzak 1
15 Sylwia Patek 2
16 Piotr Kempczyński 3
17 Karol Grzywacz 4
18 Sławomir Czaplicki 6
19 Kasia Hoppe 7
20 Rafał Łydka 8
21 Rafał Łydka 9
22 Marek Szopa 10
23 Małgorzata Szopa 11
24 Magdalena Rawa 12
25 Rafał Dylewski 13
26 Jakub Cierocki 14
27 Mariusz Zachary 15
28 Mariusz Zachary 16
29 Sylwia Mardzińska 17
30 Magdalena Zimoń 18
31 Darek Zimoń 19

Galeria

Regulamin

I Cel

· Promocja Miasta Reda

· Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka  chorób cywilizacyjnych.


II Organizator

· ICC Bartosz Gurzęda


Kontakt:

Kierownik Imprezy: Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 /ICC/,


III Terminy i miejsce biegu

3.03.2019r. Reda

Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 201


IV Trasa biegu

1. Szczegółowa trasa Wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: „Strona Internetowa”) nie później niż dnia 21 stycznia 2019r.

2. Dystans biegu to 1963m                                                                                                                  

3. Podłoże – drogi leśne, gruntowe                                                                                                      

4. Trasa będzie się składać z 1 rundy liczącej ok. 2km.                                                                                        

5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 30min.                                                                                      

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy nw. służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Organizatorów;                                                                                                                                     

7. Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego                                                                                                                                      

8. Biuro zawodów w obiekcie MOSiR Reda.                                     

9. Limit uczestników biegu 300os.


V Klasyfikacja

W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna dla wszystkich uczestników. Organizator nie przewiduje dodatkowych nagród dla najlepszych uczestników. 


VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.


VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, w którym będą numer startowy oraz koszulka. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal.


VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 14 dni przed terminem biegu na stronie www.icc-time.pl 

OPŁATA STARTOWA: 20zł 


IX Uczestnictwo

· w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów                

· zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,                                              

· każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,                                                                

· każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,             

· każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                                                                                                                                      

· pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.                                                                                                       

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.                           

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME