II Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku | 30.06.2019 Kazimierz

Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku, czyli projekt współtworzony przez Icc-time.pl oraz Urząd Gminy Kosakowo.

Drugi rok z rzędu widzimy się w miejscu magicznym, w lesie na Dębogórzu. Zaklęty Zamek, czyli oficjalnie leśniczówka wsi Dębogórze w gminie Kosakowo. Po zamku pozostało zapadlisko terenowe, które leży za leśniczówką. Podobno wg legendy: "Zaklęty Zamek ma powstać ze swych ruin gdy na świecie zapanuje pokój i braterstwo".

W połączeniu z klimatycznym wystrojem trasy, stworzymy razem niezapomniane wydarzenie sportowe!

Termin: 30 czerwca (niedziela), godz. 20.00
Dystans: 5km
Rywalizacja w drużynach: 2x5km
Klasyfikacje: kobiety/mężczyźni/pary mieszane

Dla wszystkich na mecie pamiątkowe medale oraz upominki.
Po biegu wspólna integracja przy grillu i muzyce!

Trasa jest bardzo wymagająca, z dużą ilością wzniesień!

Na bieg zaprasza Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.

Zapisy od 22.03

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Krzysztof Klebba 1
2 Łukasz Mikołajewski 2
3 Andrzej Adamowski 3
4 Michał Grzenkowicz 4
5 Barbara Kurcz 5
6 Danuta Koschembahr Łyskowska 6
7 Jacek Janczewski 7
8 Krzysztof Kaczmarek 8
9 Bartłomiej Dalecki 9
10 Dariusz Rynkiewicz 10
11 Beata Lewandowska 11
12 Daria Lakowska 12
13 Aleksandra Bystram 13
14 Agnieszka Rembacz 15
15 Anna Baldyga 16
16 Marcin Wasilewski 17
17 Maciej Werra 18
18 Tomasz Buszmann 19
19 Michał Pusdrowski 20
20 Natalia Hinc-Zardecka 21
21 Mateusz Raszewski 22
22 Dominika Kankowska 23
23 Piotr Okrój 24
24 Aleksandra Rawska 25
25 Justyna Kankowska 26
26 Marek Szubartowicz 27
27 Kamil Bugajewski 28
28 Laura Fajtek 29
29 Tomasz Cichosz 30
30 Andrzej Śliwiński 31
31 Paweł Cybula 32
32 Marcin Pustówka 33
33 Edyta Sobczak 34
34 Zbigniew Bohn 35
35 Krzysztof Zamyślewski Zamyślewski 36
36 Mariola Okrój-Sitterlee 37
37 Hanna Jarska 38
38 Wioleta Syldatk 39
39 Aleksandra Aftewicz Aftewicz 40
40 Wioletta Kaliczyńska 41
41 Marek Baranowski 42
42 Daria Palusińska Palusińska 43
43 Kinga Szumielewicz 44
44 Aleksandra Zwierzchowska 45
45 Przemysław Misiec 46
46 Piotr Bachar 47
47 Aleksandra Cisowska 48
48 Patrycja Werra 49
49 Dawid Tarkowski 50
50 Karolina Abryszyńska 51
51 Dariusz Kureczko 52
52 Łukasz Falkowski 53
53 Marcin Wonsowicz 54
54 Stavros Boukas 55
55 Tomasz Zwoliński 56
56 Magdalena Lepa-Roman 57
57 Katarzyna Gogulska-Nowak 58
58 Patrycja Rosińska 59

Regulamin

I Cel


1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja gminy Kosakowo jako przyjaznej dla biegaczy.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.


II Organizator

Organizatorem wydarzenia „Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku” zwanej dalej „Wydarzeniem”, jest ICC Bartosz Gurzęda, z siedzibą 84-240 Reda, ul. Olchowa 59, NIP: 588 237 60 80 oraz Urząd Gminy Kosakowo pod patronatem honorowym Wójta Marcina Majek


III Termin i miejsca biegu

1. Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku – 30.06.2018 r. (niedziela) godz. 20.00

2. Start Biegu: droga leśna między ulicami Majową w Kazimierzu, a Roślinną w Dębogórzu

3. Biuro zawodów: boisko przy ul. Majowej w Kazimierzu


IV Warunki ogólne

1. Dystans biegu około 10000m- 2x 5000m (zał. 1 mapa podglądowa).

2. Trasa przebiegać będzie szlakami leśnymi Nadleśnictwa Gdańsk

(Podłoże – drogi leśne, gruntowe )

3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.

4. Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących drużynę w jak najszybszym czasie. Każdy zawodnik drużyny ma do pokonania 1 okrążenie trasy.

5. Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną niedopuszczone do startu).

6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1.5h.

7. Trasa będzie oznaczona taśmą i elementami odblaskowymi. W strategicznym miejscach będą wolontariusze.

8. Limit uczestników biegu 400os.

9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.

10. Depozyt dostępny w Biurze zawodów.


V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna pary kobiet, pary mężczyzn oraz pary mieszane: miejsca I - III.


VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy. Po biegu Magiczna Sztafeta w Zaklętym Zamku organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca ( I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe.


VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do 25 czerwca 2019 r. na stronie www.icc-time.pl

Po dokonaniu rezerwacji miejsca na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej za bieg poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.

OPŁATA STARTOWA: 60zł za drużynę (do 30.04), 70zł (do 31.05), 80zł (po 31.05) 


IX Uczestnictwo

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu

2. Dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów

3. Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,

4. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

7. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


X Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;

5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;

9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);

10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;

11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;

13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji

ICC- TIME