II Redzkie Biegi Dziecięce

Impreza towarzysząca VI Redzkiemu Biegowi, który odbędzie się 24 sierpnia w Redzie.

Biegi dziecięce odbędą się na stadionie lekkoatletycznym, po głównym biegu!


W UWAGACH DO ZAMÓWIENIA PROSIMY ABY WPISYWAĆ DANE DZIECI WRAZ Z ROKIEM URODZENIA        

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Tomasz Bogusz
2 JULIA LADEMANN
3 JULIA LADEMANN
4 Adam Posański
5 Małgorzata Paczkowska 1
6 Małgorzata Paczkowska 2
7 Aleksandra Cisowska 3
8 JULIA LADEMANN 4
9 Radosław Żołdowicz 5
10 Radosław Żołdowicz 6
11 Agnieszka Paruszewska 7
12 Michał Pusdrowski 8
13 Karolina Żak 9
14 Karolina Żak 10
15 Bartosz Bomba 11
16 Karolina Konkel 12
17 Karolina Konkel 13
18 Kamila Damps 14
19 Aleksandra Płuska 15
20 Kamila Damps 16
21 Małgorzata Wiśniewska 17
22 Karolina Żak 18
23 Agnieszka Dobkowska 19
24 Karolina Hinc 20
25 Adriana Zbrzeska 21
26 Tomasz Bogusz 22
27 Izabela Mielcarek 24
28 Ania Wichnowska 25
29 Ania Wichnowska 26
30 Ania Wichnowska 27
31 Tomasz Bogusz 28
32 Kasia Gałuszyńska 29
33 Aleksandra Rzezak 30
34 Aleksandra Rzezak 31
35 Aleksandra Rzezak 32
36 Aleksandra Rzezak 33
37 Kasia Gałuszyńska 34
38 Aleksandra Rzepecka 35
39 Pawel Gawrylczyk 36
40 Pawel Gawrylczyk 37
41 Pawel Gawrylczyk 38
42 Pawel Gawrylczyk 39
43 Renata Jaworska 40
44 Agnieszka Pawlicka-Metera 41
45 Agnieszka Pawlicka-Metera 42
46 Agnieszka Pawlicka-Metera 43
47 Pawel Gawrylczyk 44
48 Pawel Gawrylczyk 45
49 Patrycja Puzdrowska 48
50 Patrycja Puzdrowska 49
51 Patrycja Puzdrowska 50
52 Krystian Piotrowski 51
53 Edmund Pałasz 52
54 Edmund Pałasz 53
55 Edmund Pałasz 54
56 Justyna Różyńska-Rzepka 55
57 Justyna Różyńska-Rzepka 56
58 Zbigniew Łuchniak 57
59 Zbigniew Łuchniak 58
60 Anna Wasilke 61
61 Anna Wasilke 62
62 Filip Lewandowski 63
63 Filip Lewandowski 64
64 Jonatan Jażdżewski 65
65 Jonatan Jażdżewski 66
66 Damian Pogorzelski 67
67 Agnieszka Stefańska 68
68 Agnieszka Stefańska 69
69 Agnieszka Stefańska 70
70 Dawid Gojke 71
71 Dawid Gojke 72
72 Agnieszka Rohraf Rohraf 73
73 Agnieszka Rohraf Rohraf 74
74 Aleksandra Majewska 75
75 Aleksandra Majewska 76
76 Hania Arendt-Szczubiała 77
77 Hania Arendt-Szczubiała 78
78 Małgorzata Paczkowska 79
79 Dorota Lesnow 80
80 Przemysław Mej 81
81 Przemysław Mej 82
82 Przemysław Mej 83
83 Anna Bernatek 84
84 Anna Bernatek 85
85 Amelia Truszkowska 86
86 ADAM Śmigiel Śmigiel 87
87 ADAM Śmigiel Śmigiel 88
88 Kasia Brzeska 89
89 Kasia Brzeska 90
90 Michalina Romańska 91
91 Michalina Romańska 92
92 Julia Jabłecka 93
93 Przemysław Smeja 96
94 JULIA LADEMANN 97
95 JULIA LADEMANN 98
96 Iwona Józefowska 99
97 Emilia Kruk 100
98 Adam Posański 101
99 Adam Posański 102
100 Adam Posański 103
101 Adam Posański 104
102 Agnieszka Domitrz 105
103 JULIA LADEMANN 106
104 Sonia Gie 107
105 Sonia Gie 108
106 Tomasz Wolański 110
107 Tomasz Wolański 111
108 Tomasz Wolański 112
109 Karolina Kurpisz-Skwarczak 113
110 Ryszard Borski 114
111 Ryszard Borski 115
112 Ryszard Borski 116
113 JULIA LADEMANN 117
114 Nicole Rogocka 118
115 Nikodem Łada 119

Galeria

Regulamin

REGULAMIN I REDZKIE BIEGI MALUCHA
24.08.2019 r.

I.                   ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Zimowych Biegów Malucha jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE oraz ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, 5882376080

II.                CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Redy w Polsce.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Redy i okolic.

III.             TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 r. – Stadion LA MOSIR Reda

15.30 Roczniki 2015 i młodsi- 100m
15:35 Roczniki 2014-2013 – 200m
15:40 Roczniki 2012 - 2011 – 400m

15:50 Roczniki 2010-2009- 400m

16:00 Roczniki 2008 - 2007 – 800m
16:10 Roczniki 2006 - 2004 – 800m

W biegach prowadzona będzie oddzielnie klasyfikacja dziewcząt i chłopców.

IV.             ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Redzkim Biegu Malucha mogą  wziąć udział dzieci i młodzież rocznik 2004 i młodsi. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów MOSIR Reda. 
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. Istnieje możliwość przedstawienia Oświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. 
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5. Biuro zawodów MOSIR REDA.  Biuro będzie czynne w dniu biegu, tzn. 24.08.2019 r
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8. Uczestnictwa w Redzkim Biegu Maluch, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

 

V.                ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 r.  do 23 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://icc-time.pl/ Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w dniu 24 sierpnia 2019 r.
2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego

3. W Redzkim Biegu Malucha obowiązuje limit 200 uczestników.
4Po odbiór pakietu uczestnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczycielem oraz powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację lub inny), celem weryfikacji danych osobowych i wieku.  
5. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik Redzkiego Biegu Malucha otrzymuje:
- numer startowy,
- medal na mecie,
- słodki poczęstunek

VI.             NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują statuetki. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

VII.                     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest MOSIR REDA.
2. Dane osobowe uczestników Redzkiego Biegu Malucha przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Redzkim Biegu Malucha.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Redzkim Biegu Malucha  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Redzkim Biegu Malucha, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

VIII.                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Redzkiego Biegu Malucha obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME