IV NOCNY BIEG PARAMI ZE ŚWIETLIKAMI W REDZIE

Icc-time.pl , Runnerfromreda , Runeda i Team Kreft zapraszają na IV Nocny Bieg Parami ze Świetlikami
Bieg odbędzie się na dystansie ok 17km+ na nowej, nieco zmienionej i wydłużonej trasie, o godzinie 22:00 po lesie (Puszcza Darżlubska) :)
Żebyście poczuli się bezpieczniej, bieg odbędzie się parami a trasa będzie oznaczona elementami odblaskowymi :)

Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam
numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.
Rywalizacja drużyn polega na pokonaniu trasy biegu przez dwóch uczestników tworzących
jedną drużynę w czasie różniącym się max. o 5-10 sek.
Zawodnicy tworzący jedną drużynę zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek
czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego. (Osoby nie spełniające wymagań zostaną
niedopuszczone do startu).

Limit czasu: 3h
Limit: 200par czyli 400os dostępne w czasie trwania zapisów od 01-30 marca 2020r.
Pakiet: 100zł/parę czyli 50zł/os

Zapisy: wkrótce więcej info
Zapraszamy :)

Zapisz się

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Kajetan Kwiatkowski 2
2 Joanna Jokiel 85
3 Marcin Smółkowski 98

Galeria

Regulamin

Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

IV NOCNY BIEG PARAMI ZE ŚWIETLIKAMI 

I Cel

Promocja Miasta Reda.

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

II Organizator

ICC BARTOSZ GURZĘDA, ul. Olchowa 59, 84-240 Reda, (58)82376080

RUNEDA

Kontakt:

Maciej Paczkowski, tel. 500 023 077 (ICC)

Michał Pusdrowski, tel. 606 470 976 (Runeda) 

III Termin i miejsce biegu

Nocny Bieg Parami ze Świetlikami – 15.05.2020 r. (piątek) godz. 22.00.

Start Biegu: Reda, ul. 12 Marca / M. Karłowicza – trasa leśna "Las Puszczy Darżlubskiej" zał. 1

Biuro zawodów: Reda, ul. 12 Marca / M. Karłowicza

IV Warunki ogólne

 1. Dystans biegu około 17000m (zał. 1 mapa poglądowa ostateczna wersja dostępna będzie do końca kwietnia).
 2. Trasa przebiegać będzie szlakami leśnymi Puszczy Darżlubskiej i składa się z 1 pętli mierzącej około 17 km (podłoże – drogi leśne, gruntowe, wąskie ścieżki częściowo zarośnięte)
 3. Drużynę stanowią dwie osoby, które po wpisaniu na listę startową biegu otrzymują ten sam numer startowy, a w dalszej części regulaminu zwane są uczestnikami.
 4. Klasyfikowane będą drużyny, których uczestnicy przekroczą linię mety jednocześnie (pomiędzy uczestnikami może być max. 5 sekund różnicy)
 5. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnych lampek czołowych oraz naładowanego telefonu komórkowego (osoby nie spełniające wymagań nie zostaną dopuszczone do startu).
 6. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3h.
 7. Trasa będzie oznakowana elementami odblaskowymi (na drzewach) oraz w strategicznych miejscach taśmami, odblaskowymi strzałkami, sprayem fluo.
 8. Limit uczestników biegu: 400 osób (200 drużyn).
 9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności za pomocą chipów oraz sędziów technicznych.
 10. Depozyt dostępny w biurze zawodów.
 11. Zabrania się biegania z psami oraz innymi zwierzętami.

V Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna: pary kobiet, pary mężczyzn oraz pary mieszane: miejsca I - III.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz na mecie pamiątkowy medal i poczęstunek. Sklasyfikowani na miejsca (I – III) w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe puchary.

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie w dniach 01 - 31 marca 2020 r. na stronie www.icc-time.pl. Zapisy będą również w biurze zawodów w dniu biegu, w przypadku niewyczerpania liczby pakietów (10 dodatkowych pakietów).

Po dokonaniu zgłoszenia na stronie www.icc-time.pl, uczestnik ma 3 dni na dokonanie opłaty wpisowej poprzez platformę PayU. W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym czasie, zgłoszenie zostanie anulowane.

W trakcie zapisów trzeba podać nazwę drużyny. Nazwa drużyny nie podlega zmianie.

Do końca kwietnia istnieje możliwość zmiany uczestnika w drużynie.

OPŁATA STARTOWA: 100 zł za drużynę (2 uczestników) - podczas rejestracji przed biegiem.

120 zł za drużynę (2 uczestników)  - przy zapisach przed biegiem w biurze zawodów.

IX Uczestnictwo

 1. W celu weryfikacji każdy uczestnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów, do startu dopuszczeni zostaną uczestnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia zawodów.
 2. Każdy uczestnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 3. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

X Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.
 2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
 3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
 6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.
 9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie.
 11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na liście startowej zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.
 14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 15. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez zawodników czyli opłaty startowej.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji

 

 

 

 

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME