MANHATTAN RUN KIDS- Pomorze Biega i Pomaga [do lat 8]

GCH Manhattan już po raz drugi zaprasza na zawody biegowe!
2 edycja, 2 kilometry, 2 pętle oraz....kilkanaście PIĘTER do pokonania!!!
Gwarantujemy nie tylko świetną zabawę, ale również wspaniałe nagrody, a Panom udowodnimy, że całkiem szybko można "obskoczyć" centrum handlowe ;) 

Najmłodsi również mają możliwość pobiec w tej edycji Manhattan Run!  Opłata wpisowa to jedyne 10zł! 

- Bieg Najmłodszych do 8 lat (godzina 16.00) - 50 miejsc
- Bieg Dzieci od 8 do 15 lat (godzina 16.30) - 50 miejsc

Dodatkowe atrakcje: Mini koncert Ani Szatybełko od 17.30 do 18.00 

Organizator: GCH Manhattan
Współorganizatorzy: Radio Gdansk oraz Black Management Witek Czarnowski

Trasa

Uczestnicy

# Imię Nazwisko Numer startowy
1 Maciej Wojsławski
2 Marcel Jebram
3 Paulina Gadamska-Kabata
4 Paulina Gadamska-Kabata
5 Paweł Cierpisz
6 KATARZYNA SZNABEL
7 KATARZYNA SZNABEL
8 Krzysztof Kozioł 1
9 Anna Mikołajczyk 2
10 Krzysiek Burza 3
11 Witold Czarnowski 4
12 Irina Rojek 5
13 Mariola Okrój-Sitterlee 6
14 Wiktor Brokos 7
15 Mariusz Gering 8
16 Wojciech Pawicki 9
17 Kamila Linda-Komorowska 10
18 Małgorzata Orzechowska 11
19 renata berent 12
20 Monika Chojnowska 13
21 Adam Raszpunda 14
22 Adam Raszpunda 15
23 Sebastian Moś 16
24 Remigiusz Łopaciński 17
25 JÓZEF SAŁAŃSKI 18
26 Denys Shtonda 19
27 Karol Burski 20
28 Joanna Michna-Nowicka 21
29 Iga Marcinkowska 22
30 Laura Nartowska 23
31 Marta Olkowska 24
32 Julia Pytel 25
33 Malgorzata Krenca 26

Galeria

Regulamin

REGULAMIN

Organizatorzy: GCH Manhattan / Radio Gdańsk / Black Management Witold Czarnowski

 

I. CEL

Celem imprezy jest upowszechnianie biegania, jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku, zdrowego trybu życia.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin biegu: 17 listopada 2018 r. (sobota) od godz. 16.00 do 17.00

Lokalizacja: Gdańskie Centrum Handlowe Manhattan (al. Grunwaldzka 82)

Dystans: kategoria Dzieci do lat 8 – bieg po parterze do 100 m; kategoria Dzieci od lat 8 do 15 dystans ok. 300 m

Limit czasu: brak

Limit uczestników: w kategorii do lat 8: 50 miejsc; w kategorii 8-15 lat: 50 miejsc

2. Trasa będzie oznaczona strzałkami, tablicami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. Punkt medyczny znajdować się będzie w strefie startu i mety biegu. Podczas biegu, pierwszej pomocy udzielać będą ratownicy.

 

III. UCZESTNICTWO

1.       W biegu prawo startu mają dzieci, które do dnia 17.11.2018r :

a)       kategoria Dzieci do 8 lat  - dzieci, które do 17.11.2018 nie ukończyły 8 lat.

b)       kategoria Dzieci do 15 lat – osoby, które do 17.11.2018 nie ukończyły 15 lat

2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów 17 listopada w godzinach 14:00 – 16:00. Biuro Organizacyjne zostanie wskazane przez organizatora.

Podczas weryfikacji rodzice lub opiekunowie muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisanie przez nich  oświadczenia o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w przedmiotowym biegu.

3. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

4. Sędzia Główny i Dyrektor Biegu mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.

5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów, ale wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

7. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.

8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

10. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie GCH Manhattan.

 

IV. ZGŁOSZENIA

1. Termin zgłoszenia do biegu on-line mija 10.11.2018r. O godz. 23:59, chyba, że limit zawodników zostanie osiągnięty szybciej. Limit miejsc w kategorii dzieci do lat 8: 50 miejsc; w kategorii 8-15 lat 50 miejsc. Przez zgłoszenie do biegu określa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dokonanie wpłaty poprzez system Dotpay.

2. Zawodnicy, którzy dokonują rejestracji elektronicznej dokonują wpłaty na rzecz organizatora Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" S.A. (ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk) w wysokości - 10 zł na cel charytatywny „Pomorze biega i pomaga”. Cała kwota jest przeznaczona na cel charytatywny.

3. Opłata raz uiszczona przez zawodnika nie podlega zwrotowi.

4. Wydawanie numerów startowych oraz innych materiałów odbywać się będzie w oznaczonym punkcie Biura

Organizacyjnego w dniu 17.11.2018 od godz. 14:00 do 16:00.

5. Rejestracja na miejscu będzie możliwa tylko wtedy, gdy 10.11.2018 roku nie zapełnią się listy startowe. Opłata na miejscu będzie zwiększona do 15 zł.

6. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- numer startowy

- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem) – taki jak w biegu głównym

- upominki i gadżety od partnerów organizatora.

7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

V. ZASADY

1. Zawodnicy startują kategorii Dzieci do lat 8 o godzinie 16:00, a w kategorii Dzieci do lat 15 o godzinie 16:30.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest wystartować w kategorii do której się zapisał.

3. Zawodnikom nie będzie mierzony czas.

4. Trasa biegu zostanie poprowadzona w kategorii do 8 lat tylko na poziomie 0 , w kategorii do lat 15 poziom „0,1,2” Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan i oznaczona za pomocą strzałek i tabliczek wskazujących kierunek biegu.

5. Zabrania się opuszczania wyznaczonej trasy.

 

VI. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy w obu kategoriach są zwycięzcami. Otrzymują medal oraz prezent od partnerów.

2. Nagrody należy odebrać osobiście. Nie będą wysyłane po ceremonii dekoracji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biegami kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.

2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w

stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

5. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywany przez sędziów na podstawie pomiaru

elektronicznego. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy wraz z agrafkami do przypięcia.

6. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika (dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej).

7. Komunikat końcowy oraz wyniki opublikowany zostanie na stronach internetowych.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

9. Zakończenie imprezy nastąpi 30 min po starcie ostatnie fali startowej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

12. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator oraz Dyrektor GCH Manhattan.

13. Dyrektor Biegów i Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest

poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

14. W dniu biegu będzie dostępny depozyt.

15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegów lub ich przerwania.

 

Kontakt:

Witold Czarnowski

czarnowski.witold@gmail.com

781 067 171

Wyniki

# Imię Nazwisko Numer startowy Czas

ICC- TIME